Participants/Faculty List

 

Ho ten

Picture

C quan

ien thoai

a ch e-mail

1

ng Hong Diep

Khoa Y H Y Dc TP HCM

0908 458 879

diepdh@yahoo.com

2

Bui Vo Minh Hoang

Khoa Y H Y Dc TP HCM

0903 162 704

hoangdhyd@yahoo.com

3

Tran Khanh Linh

Khoa Y H Y Dc TP HCM

0919 107 810

trankhanhlinh08@yahoo.com

4

Nguyen Le Quang Phuc

Khoa Y H Y Dc TP HCM

0918 483 934

phuc_nguyen_le@yahoo.com

5

o Th Thanh Thuy

Khoa Y H Y Dc TP HCM

0908 487 425

thinh-thuy@hcm.vnn.vn

6

Tran Thu Hoa

Khoa Dc H Y Dc TP HCM

09 951 064

hoaluan@hcm.vnn.vn

7

Ho Th Yen Linh

Khoa Dc H Y Dc TP HCM

0903 733 203

yenlinhho@yahoo.com

8

Vo Phung Nguyen

Khoa Dc H Y Dc TP HCM

   

9

Tran Xuan Mai

not present

H Y Dc Can Th

 

maitran@pmail.vnn.vn

10

Tran Van Nguyen

not present

H Y Dc Can Th

   

11

Pham Trng Sn

H Auckland

0909 785 814

tpha015@ec.auckland.ac.nz

12

Le Quoc Thnh

not present

BV Nhi ong I

0903 645 557

thinhlequoc@yahoo.com

13

Tran Thuy Chau

BV Benh Nhiet i

0908 406 685

tchau@hcm.vnn.vn

14

Phan Minh Duy

BV Benh Nhiet i

0989 002 661

duyphanminh@vnn.vn

15

Nguyen Th Ngoc Quyen

BV Benh Nhiet i

0989 283 699

ngocquyen-ox@vnn.vn

16

Trng Quan Thuy

BV Benh Nhiet i

0958 896 539

quanthuy-t@hcm.vnn.vn

17

Nguyen c Truc

not present

BV Benh Nhiet i

9 241 761

trucducnguyen@hcm.vnn.vn

18

Phung Quoc Tuan

BV Benh Nhiet i

0903 935 101

tuanphungq@hcm.vnn.vn

19

Nguyen Van Dung

Chi cuc Thu Y

  dungvanvn@vol.vnn.vn

20

Ngo Thanh Long

TT Thu Y Vung TP HCM (Regional Animal Health Center Ho Chi Minh City)

  rahchcmc@hcm.vnn.vn

21

Pham Phong Vu

TT Thu Y Vung TP HCM

8518452 lacthu@hcm.vnn.vn

22

Ngo Bnh

TTT va Boi dng Can bo Y te

 

binhngo@hcm.fpt.vn

23

Nguyen Kim Thach

TTT va Boi dng Can bo Y te

9 635 288

nguyenkimthachcnsh@yahoo.com

24

Cao Th Ngoc Phng

H Khoa hoc T nhien

 

ctnphuong@hcmuns.edu.vn

25

Vo Cam Quy

H Khoa hoc T nhien

 

vcquy@hcmuns.edu.vn

26

Nguyen Th Hanh Tien

H Khoa hoc T nhien

8 304 924

tienhanh0018184@yahoo.com

27

Ho Tan at

TT CYK Medic

0908 235 232

hotandatvn@yahoo.com

28

Nguyen Bao Toan

TT CYK Medic

0918 290 091

toanmedic@yahoo.com

29

Nguyen Kim Chi

Phan vien Cong nghe Thong tin

8 222 947

kimchi06@hcmc.netnam.vn

30

Phan Vo Minh Duy

Phan vien Cong nghe Thong tin

8 222 947

duy@hcmc.netnam.vn

31

Nguyen Viet Han

Phan vien Cong nghe Thong tin

8 222 947

viethan@hcmc.netnam.vn

32

Le Phc Loc

Phan vien Cong nghe Thong tin

8 222 947

loc@hcmc.netnam.vn

33

o Van Long

Phan vien Cong nghe Thong tin

8 222 947

dovanlong@hcmc.netnam.vn

34

Trang Hong Sn

Phan vien Cong nghe Thong tin

8 222 947

thson@hcmc.netnam.vn

35

Huynh Th My Trang

Phan vien Cong nghe Thong tin

8 222 947

trang@hcmc.netnam.vn

36

Nguyen Ngoc Tu

Phan vien Cong nghe Thong tin

8 222 947

tunn@hcmc.netnam.vn

37

Lu Phuc Li

H Nong Lam

 

loilulu@yahoo.com.au

38

Nguyen Vu Phong

H Nong Lam

 

nvphong1980@yahoo.com

39 Đào Văn Tuyết Phaân vieän Coâng ngheä Thoâng tin         8 222 947 tuyetdv@ioit.ncst-south.ac.vn
           
 

D thnh:

       

A1

Le Cao Lng

H Nong Lam

   

A2

Le Thu Nga

missing

H Van Lang

   

A3

Chau Tieu Lan

Khoa Dc H Y Dc TP HCM

   

A4

Pham Bch Tram

H Khoa hoc T Nhien

   
A5 Hà Vân Linh Khoa Y – ÑH Y Döôïc TP HCM    
A6 Giang Hoa Khoa Y – ÑH Y Döôïc TP HCM  

 

A7 Đông Thị Hoài An Khoa Y – ÑH Y Döôïc TP HCM  

 

A8 Nguyeãn Thanh Tùng ÑH Khoa hoïc Töï nhieân  

 

A9 Huynh Le Quoc Chuong National Center for Biotechnology Information 090-950-6203 huynh@ncbi.nlm.nih.gov
A10 Ngô Đức Trí Khoa Y – ÑH Y Döôïc TP HCM