Medical Libraries and Medical Librarians: Moving Into the 21st Century
Thursday, January 18, 2007 (HCM City)
AND Thursday, January 25, 2007 (Hanoi)
University of Medicine & Pharmacy at Hochiminh City - HCM City
Central Institute of Medical Science Information (CIMSI) - Hanoi


Participants List - Hanoi - Thursday, January 25, 2007

No. Family/Given - Họ tên Pict # Cơ quan - Institute Email
0A Ellen Detlefsen - Instructor
University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA Dept of Library and Information Science - Website ellen@mail.sis.pitt.edu
0B Nguyen Thi Thu Hang - Translator   Hanoi School of Public Health ntth4@hsph.edu.vn
1 Nguyến Văn Húng 3360 CIMSI not available
2 Nguyến Thú Há 3361 CIMSI cimsi@hn.vnn.vn
3 Nguyến Bìch Nga 3362 CIMSI vttyh@hn.vnn.vn / ngatulic56@yahoo.com
4 Nguyen Thị Thanh Thủy 3364 CIMSI thanhthuytvyhtw@yahoo.com
5 Phạm Văn Tão 3365 CIMSI not available
6 Nguyễn Thi An Trinh 3366 CIMSI antrinhVTTyh@yahoo.com
7 Nguyển Thanh Hương 3367 CIMSI huong92@yahoo.com
8 Bach Lan Phuong 3368 Hanoi School of Public Health blp@hsph.edu.vn
9 Bui T. Ngoc Oanh 3369 Hanoi School of Public Health btno@hsph.edu.vn
10 Nguyen Thanh Mai 3370 CIMSI mai_nt1@yahoo.com
11 Dương Thị Thu Bảo 3371 CIMSI duongthubao@yahoo.com
12 Hà Thị Thu Hiếu 3372 CIMSI hongohip82@yahoo.com
13 Nguyen Thi Hong Thơm 3373 CIMSI thomvttyh@yahoo.com
14 Nguyen Thuy Linh 3375 CIMSI linhspnn@yahoo.com
15 Nguyen Thu Hiền 3376 CIMSI not available
16 Đinh Vien Ván 3377 CIMSI not readable
17 Nguyen Van Anh 3378 CIMSI vananh1109@gmail.com
18 Lê Quỳnh Liên 3379 CIMSI quynhlien81bn@yahoo.com
19 Nguyen Vu Cẩm Tú 3380 CIMSI hcamthuy@yahoo.com
20 Vu Thi Tuyet Mai 3381 CIMSI bsmai23@yahoo.com
21 Nguyen Thi Van 3384 CIMSI vanvttyh@yahoo.com
22 Nguyen Thi Điẹp 3385 CIMSI ngthidiep@yahoo.com
23 Do Thị Hóa 3386 CIMSI hung_luoc2007@yahoo.com
24 Nguyển Thị Tua 3389 CIMSI hoaxuangrangt3@yahoo.com
25 Toãn Xuân Đá 3390 CIMSI da197904@yahoo.com
26 Nguyen Duy Dung 3391 CIMSI not available
27 Nguyen Đức Long 3392 CIMSI dlo0009@yahoo.com
28 Đinh Văn Tài 3393 CIMSI bsvantai@yahoo.com
29 Vỏ Thị Thu Thuy 3374 Hanoi College of Pharmacy thuyvothu@gmail.com
30 Nguyen T Minh Hiến 3382 CIMSI minhhien61@yahoo.com
31 Đặng Phương Liện 3388 CIMSI phuonglien114@yahoo.com
32 Nguyen Hai Ha   Hanoi Schoơl of Pulic Health nhh@hsph.edu.vn
33 Vũ Thi Thu Trá   Ben Vien108 Military Hospital teavuthu@yahoo.com
34 Ng4 Thi Oanh   Institute of Hygiene and Environement [Viẽn Y Hoc Cao đảy Vệ Sinh Mơi Thnn Y?]  
35 Nguyen Thị Hà   Vietnamese-German Hospital Library [Thư Viện Bênh viện Viet-Đưc] daikimha@yahoo.com

 

 


Last updated: Monday, February 12, 2007 15:44 (Viet Nam time)