Participants List - Day 2 - Friday, April 30, 2005

 

  Họ tên Picture Registered (Yes or No) Cơ quan - Institute Đị chỉ Email
0 Huynh Le Quoc Chuong     NIH/NLM/ National Center for Biotechnology Information huynh@ncbi.nlm.nih.gov
1 Tran Thu Thuy 6020   ĐH Y Dươc TPHCM tranthuthuyrhm@yahoo.com
2 Phạm Văn Tới 6021     phamvantoi@vnn.vn ?
3 Lê Hồ Phương Trang 6022     ptleho@gmail.com
4 Hồng Phướng Thảo 6024     phuubonglenhdenh@yahoo.com
5 Tạ Tố Trân 6025     totrandent@yahoo.com
6 Trần Thị Bích Ván 6026     bichvan1080@yahoo.com
7 Nguyển Đinh Nga 6027     nganguyendinh@yahoo.com
8 Trương Thị Đẹp 6028     truongthidep@yahoo.com
9 Nguyên Thị Vân Ha 6029     vanhanguyen03@yahoo.com
10 Lê Thị Ngọc Huệ 6030     ngochue_1@yahoo.com
11 Trần Thị Vân Anh 6031     hua216bxc@yahoo.com ?
12 Võ Thị Cẩm Vân 6032     votcamvan@yahoo.com
13 Trần Công Chánh 6033     chanhns@hcm.fpt.vn
14 Trần Thúy Nga 6034     thuynga_tran@yahoo.com
15 Trương Vản Có 6035     contrungimpe@yahoo.com
16 Phạm Thị Mai Anh 6036     anhptma@yahoo.com
17 Phan Thị Kim Tuyết 6037     not available on original
18 Pham? Thi Kim Phung 6038     sonphung02@yahoo.com
19 Hồ Thị Thu Lang 6040     not available on original
20 Hoang Lé Phuí 6041     hlphuc@gmail.com
21 Nguyễn Dùc Thuân

6042

 

    bsnguyenthuan@yahoo.com
22 Nguyễn Anh Dũng 6043     bsdung99@yahoo.com
23 Nguyễn Thụy Phương Chi 6044     nguyenthuyphuongchi@gmail.com
24 Phan Thị Xuân Anh 6045     yhet2004@yahoo.com
25 Trần Thị Kim Thu 6046     kthu_tran@yahoo.com
26 Võ Thanh Tâm 6047     tamdoc70@yahoo.com
27 Võ Tuấn Khoa 6048     khoavt_2005@yahoo.com
28 Nguyen Thị Xuân Phương 6049     xphuongnt_2005@yahoo.com
29 Hoàng Trọng Hùng 6050     hoangtronghung@hotmail.com
30 Hoàng thi Tuyềt ? 6051   cannot read handwriting hoangququynhnhy15@yahoo.com ????
31 Nguyền Hừu Liền Trang 6052     ngtrang_TV6@yahoo.com
32 Bư Quang Kwih??? 6053   can't read this one 6053 buiquangv@yahoo.com
33 Huỳnh Thị Thùy Trang 6054     huynhtrang@yahoo.com
34 Hoàng Đình Thài Tlanh 6055     hoangdinhhuuhanh@yahoo.com ?
35 Ngô Uyên Châu 6056     uyenchau79@yahoo.com
36 Doàn Hồng Phương 6057     hongphuong2006@yahoo.com
37 Nguyễn thị Hão 6058     ngthao@hcm.vnn.vn
38 Đong thi Hoài An 6059     tmbinh@hcm.vnn.vn
39 Tràn Nguyễn Khanh 6060     bsnkhanh@gmail.com
40 Nguyền thi Kim Dung? 6061     ntkimdung@hotmail.com
41 Tô Gia Quyền 6062     quyen_spirit@yahoo.com
42 Lê Thị Hồng Khánh 6063     lthk18@yahoo.com
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50